Fuji Flexa SMT流水线管理系统 

Fuji Flexa SMT流水线管理系统
Real Time的缩短
离线方式的数据整合性确认
工厂全体范围的实时监视
通过互联网或内联网生成生产情报记录
灵活的电路板设计
强有力的安全功能
灵活的数据库共有
各种报告格式的自由变更
和其他系统的融和

FUJI 富士 NXT SMT贴片机配件 Scalable Placement Platform TUBE PZ06640FUJI 富士 CP6 CP-6 CP6-4000 CP-642 CP-642E CP-642ME CP-643E CP-643ME CP-65 CP-65E A0749CSQC3150 COVERFUJI 富士 NXT SMT贴片机配件 Scalable Placement Platform DOG SW PP01360FUJI 富士 IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 K4153M FLEXIBLETRACK TKP0320-2BR50-8LinkIA KAFUJI 富士 XP-241E XP-242E XP-243E Compact Multi-Function Mounter Conveyor(DEQC) Head(DEPH) MFU Clamp(DEPQ) W1042A WASHER FLATFUJI 富士 CP8 CP842 CP842E CP842ME 高速贴片机 High Speed Chip Mounter WASHER DCPH0590FUJI 富士 XP-341E Flexible Placement Equipment Waste tape cutter(DEPK) DEPK0050 COVERFUJI 富士 CP8 CP842 CP842E CP842ME 高速型贴片机 High Speed Chip Mounter BLOCK DGPY0460FUJI 富士 CP7 CP-7 CP-732ME CP-742E CP-742ME CP-752 K5257A SCREW HEXSOCKETBUTTON M4X8LFUJI 富士 QP-132E K5184T SCREW C/RPAN M2 5X25LFUJI 富士 CP7 CP-7 CP-732ME CP-742E CP-742ME CP-752 H5294A BOLT HEXSOCKET M4FUJI 富士 NXT SMT贴片机配件 Scalable Placement Platform PALLET AA1XT03FUJI 富士 CP6 CP-6 CP6-4000 CP-642 CP-642E CP-642ME CP-643E CP-643ME CP-65 CP-65E WAF6141 BKTFUJI 富士 QP3 QP-341 QP-341E QP-342 QP-342E K1091M CAM FOLLOWER CF6UUR-AFUJI 富士 NXT SMT贴片机配件 Scalable Placement Platform CYLINDER AIR XS00030

0.9756600856781 s