Fuji Flexa SMT流水线管理系统 

Fuji Flexa SMT流水线管理系统
Real Time的缩短
离线方式的数据整合性确认
工厂全体范围的实时监视
通过互联网或内联网生成生产情报记录
灵活的电路板设计
强有力的安全功能
灵活的数据库共有
各种报告格式的自由变更
和其他系统的融和

FUJI 富士 CP6 CP-6 CP6-4000 CP-642 CP-642E CP-642ME CP-643E CP-643ME CP-65 CP-65E WPA1642 SPRING PLATEFUJI 富士 IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 PPN1050 KNUCKLEFUJI 富士 CP8 CP842 CP842E CP842ME 高速贴片机 High Speed Chip Mounter BKT DCPA1291FUJI 富士 NXT SMT贴片机配件 Scalable Placement Platform COVER PB11663FUJI 富士 NXT SMT贴片机配件 Scalable Placement Platform SCREW C/R TRUSS K51711FUJI 富士 QP3 QP-341 QP-341E QP-342 QP-342E K5359E SCREW HEXSOCKETCOUNTERSUNK M4XFUJI QP-132E CGSX1161 BKT SUPPORTFUJI 富士 QP3 QP-341 QP-341E QP-342 QP-342E DBTN1220 STOPPERFUJI 富士 NXT SMT贴片机配件 Scalable Placement Platform COVER PM06481FUJI 富士 XP-141E XP-142E XP-143E Compact High-Speed Mounter Conveyor(DEQC) S3020T SPRINGFUJI 富士 IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 W1011A WASHER CONICAL M-4-LFUJI 富士 QP2 QP-241E QP-242E H5278A BOLT HEXSOCKET M3XFUJI 富士 NXT SMT贴片机配件 Scalable Placement Platform BKT. WIRING PB29901FUJI 富士 CP7 CP-7 CP-732ME CP-742E CP-742ME CP-752 DCPM0190 ROD JOINTFUJI 富士 QP3 QP-341 QP-341E QP-342 QP-342E PPH0240 SPRING

1.1329789161682 s