Fuji Flexa SMT流水线管理系统 

Fuji Flexa SMT流水线管理系统
Real Time的缩短
离线方式的数据整合性确认
工厂全体范围的实时监视
通过互联网或内联网生成生产情报记录
灵活的电路板设计
强有力的安全功能
灵活的数据库共有
各种报告格式的自由变更
和其他系统的融和

FUJI 富士 QP3 QP-341 QP-341E QP-342 QP-342E WPU0130 WASHERFUJI 富士 CP6 CP-6 CP6-4000 CP-642 CP-642E CP-642ME CP-643E CP-643ME CP-65 CP-65E WPL0191 HOOK SPRINGFUJI 富士 QP2 QP-241E QP-242E BHPM6200 SHUTTERFUJI 富士 QP2 QP-241E QP-242E BHTA0650 PULLEYFUJI 富士 NXT SMT贴片机配件 Scalable Placement Platform BKT PM04602FUJI 富士 NXT SMT贴片机配件 Scalable Placement Platform SENSOR S4028NFUJI 富士 NXT NXTII AIM XPF W8 8mm Intelligent Feeder Accessories 供料器配件 飞达配件 PIN PM03590FUJI 富士 IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 QPA0950 BKTFUJI 富士 NXT SMT贴片机配件 Scalable Placement Platform SCREW C/R PAN K5175WFUJI 富士 CP6 CP-6 CP6-4000 CP-642 CP-642E CP-642ME CP-643E CP-643ME CP-65 CP-65E CSQC1200 BOLT STUDFUJI 富士 QP3 QP-341 QP-341E QP-342 QP-342E DBTN1190 RAILFUJI 富士 CP7 CP-7 CP-732ME CP-742E CP-742ME CP-752 DGSX0200 STOPPERFUJI 富士 CP6 CP-6 CP6-4000 CP-642 CP-642E CP-642ME CP-643E CP-643ME CP-65 CP-65E A4024A ELBOW SLA06-000JFUJI 富士 QP2 QP-241E QP-242E BHTC0460 BKT SENSORFUJI 富士 QP2 QP-241E QP-242E K5076T CONNECTOR KQU10-99

1.0448610782623 s