Fuji Flexa SMT流水线管理系统 

Fuji Flexa SMT流水线管理系统
Real Time的缩短
离线方式的数据整合性确认
工厂全体范围的实时监视
通过互联网或内联网生成生产情报记录
灵活的电路板设计
强有力的安全功能
灵活的数据库共有
各种报告格式的自由变更
和其他系统的融和

FUJI 富士 CP7 CP-7 CP-732ME CP-742E CP-742ME CP-752 DCUK0650 GUIDEFUJI 富士 CP7 CP-7 CP-732ME CP-742E CP-742ME CP-752 H1150L BAND HOSE HS10FUJI 富士 NXT SMT贴片机配件 Scalable Placement Platform GUIDE PM34542FUJI 富士 XP-341E Flexible Placement Equipment X slide(DESX) DESX5040 COVERFUJI 富士 NXT SMT贴片机配件 Scalable Placement Platform BKT WIRING PB15600FUJI 富士 CP7 CP-7 CP-732ME CP-742E CP-742ME CP-752 K5170T SCREW TRUSS M3X6LFUJI 富士 CP6 CP-6 CP6-4000 CP-642 CP-642E CP-642ME CP-643E CP-643ME CP-65 CP-65E W1067A WASHER A AW05FUJI 富士 CP7 CP-7 CP-732ME CP-742E CP-742ME CP-752 DGSY0060 BALLSCREWFUJI 富士 CP6 CP-6 CP6-4000 CP-642 CP-642E CP-642ME CP-643E CP-643ME CP-65 CP-65E CSQC0800 SLIDERFUJI 富士 XP-141E XP-142E XP-143E Compact High-Speed Mounter X Slide(DESX) N1026A NUT LOCKFUJI 富士 CP6 CP-6 CP6-4000 CP-642 CP-642E CP-642ME CP-643E CP-643ME CP-65 CP-65E S3020W SPRING WF12-35FUJI 富士 XP-141E XP-142E XP-143E Compact High-Speed Mounter Head(DEPH) DEPH3070 RETAINERFUJI 富士 CP6 CP-6 CP6-4000 CP-642 CP-642E CP-642ME CP-643E CP-643ME CP-65 CP-65E R4023C LENS FML-26016FUJI 富士 XP-341E Flexible Placement Equipment Head(DEPH) DEPH3100 PULLEY TIMINGFUJI 富士 CP6 CP-6 CP6-4000 CP-642 CP-642E CP-642ME CP-643E CP-643ME CP-65 CP-65E WPQ0531 BKT

0.80984783172607 s